Phone: +359 899 587 868    

Корупцията в България

Корупцията е симптом на фундаментални икономически, политически, социални и институционални реалности. Благоприятни условия за широкото разпространение на корупционни практики съществуват в развиващите се страни и страните в преход. Често срещана е в държавите в преход към пазарно стопанство. В тези държави

Read More »

Практики на лобизъм – есета

Практики на лобизъм – есета – две есета, едното по 4, а другото 5 страници. Първото разглежда лобизма на транснационалните компании и тяхното комбиниране на икономическа и политическа власт като източник на заплаха; второто разглежда примери от родното законодателство и

Read More »

Tрансформирането на управленската политика по опазване на околната среда – в управленска политика по устойчиво развитие

Tрансформирането на управленската политика по опазване на околната среда – в управленска политика по устойчиво развитие, доклад, 19 страници. Разглежда се развитието на понятието „устойчиво развитие“, програмите свързани с него и прилаганите в нашата страна програми. Разглеждат се предпосатвките за

Read More »

Политико – икономическите модели на САЩ, Германия и Япония

Политико – икономическите модели на САЩ, Германия и Япония – курсова, 13 стр., 6 източника. Работата описва поотделно държавният, политическият и икономическият модел на всяка от страните, прави заключения за приложимостта на тези модели. В течение на анализа открива сходствата

Read More »

Манипулативни техники по време на преговори

Курсова работа, 10 страници, описваща често срещани механизми и машинации в дипломатическите и други преговори. Работата засяга преговорите като дейност – акт и приключването им, манипулацията като специфичен подход, използван и при преговорите, и специфичните манипулативни послания. Характеризират се както

Read More »

Политическите конфликти

Политическите конфликти, курсова работа, платена, 11 стр., източници, цитати. Работата разглежда същността на конфликтите, нвата на които се осъществяват и особеностите им. Дават се и се анализират примери за политически конфликти от всяко от нивата и се анализира съдържанието им.

Read More »

Омбудсманът в демократичните общества

Дипломна работа, платена , 68 страници, теоретичен обзор и изследване в европейски и български контекст. Независимо от националните различия, традиции и особености, основната функция и предназначение на омбудсмана и на сходните с него институции в европейските страни е да наблюдава

Read More »

Световната Търговска Организация

Световната търговска организация и мултинационалните компании: световна стабилност или национална дестабилизация – Курсова работа, платена, 14 страници; разглежда проблема за транснационалните(мултинационалните компании) в теоретичен и практически аспект посредством анализ на статистическите данни. История на СТО – от Маракеш до днес.

Read More »

Регионализация и глобализъм

Курсова работа, платена, 14 стр., таблици и графики, използвана литература. Разглеждат се проблемите на глобализацията и деглобализацията в икономически план с оглед на събитията от последните години и иманентните проблеми на глобализма. Разглеждат се редица казуси и проблеми, свързани както

Read More »

Десният модел

Казус за десният модел в България и неговото развитие. Разсъждения върху историята на десният модел и необходимостта от преформулирането му в рамките на съвременното българско общество. Казус 4 страници.

Read More »

Управление на конфликтите във фирма

Управление на конфликтите в конкретна фирма – казус от 8 страници с конкретно избрана фирма и нейният конфликтологичен казус. Организацията е изправена пред фактическа опасност от несъстоятелност, не може да си обслужва кредитите и в следствие на това забавя заплати

Read More »