Phone: +359 899 587 868    

Съвременните лингвистични школи

Съвременните лингвистични школи – 36 стр., 4 източника. Съдържа биографична справка и възгледи на Вилхелм фон Хумболт, Ян Бодуен де Куртене, Фердинанд дьо Сосюр, кратък обзор на историята на романското езикознание с по – известните му представители, основи на психолингвистиката,

Read More »

Отчет за проведен стаж в ЛУКОЙЛ – НЕФТОХИМ АД заикономическа специалност

Отчет за проведен стаж в НЕФТОХИМ АД заикономическа специалност, 43 страници, таблици, графики и др. Статистическите данни са до 2005 г., но те не са цел на стажа. Описано е дружесвото, организационната структура, ресурси и ефективност на производството, инвестиционна политика,

Read More »

Природен комплекс на град Бургас – елементи и роля при регионалното планиране

Природен комплекс на град Бургас – елементи и роля при регионалното планиране – реферат, 41 стр. Разглежда подробно всичк иелементи на природногеографския комплекс – от местоположение и граници до релеф, климат, води, почви, растителност и животни и полезни изкопаеми. Финалът

Read More »

Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша

Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша, дипломна работа, 113 стр. 20 източника, споменавани в текста, 4 приложения за парка и резерватите в него. Разглеждат се досегашните проучвания на природния парк, както и цялостният му природногеографски комплекс. Разглежда

Read More »

In vitro – същност и последователност на процеса

In vitro – същност и последователност на процеса, курсова, 17 страници, за медицински специалности. Същност IVF-ET процеса, пациенти, очаквани резултати от намесата, методика за определяне резерва на яйчниците, особености на медицинския екип, приложимост на метода към двойката партньори, стимулиране на

Read More »

Екология на Черно море

Екология на Черно море, дипломна работа, 50 стр. Подробен анализ и описание на проблемите. Геоложка история на черно море. Морфология на черно море, в това число шелф, континентален склон, котловинно дъно и отток на морето. Специфични особености на екосистемата, проблеми.

Read More »

Здравословното състояние на ученици в начална училищна възраст – изследване

Здравословното състояние на ученици в начална училищна възраст – изследване, 8 стр. 5 източника. Статистическо изследване на здравословното състояние на учениците в начална училищна възраст от 22-ро СОУ посредством архивите на 22-ра поликлиника, район „Триадица“. Описани са източниците за диагностиране

Read More »

Инженерен дизайн на мебели

Инженерен дизайн на мебели – курсова работа, 31 стр. Алтернативно заглавие:“Мебелите – мислители на различните епохи“. Описани са брюкселското и френското ар нуово, испанското модернисимо, италианското либерти, школата на Баухаус, стилът ар деко. Стиловете се разглежда исторически, в тяхната взаимозависимост

Read More »

Конституционни свободи на българските граждани – право на изразяване на мнение

Конституционни свободи на българските граждани – право на изразяване на мнение – доклад, 5 страници. Касае свободното изразяване на мнение – докладът е през призмата на журналистиката.

Read More »

Рудодобив – добив на Ванадии

Рудодобив – добив на Ванадии, курсова работа, 19 стр. Находище край Самоков, добивност, обогатяване, методи за извличане на Ванадии, химометалургия на рудата, методи за извличане, пирохидрометалургични варианти за добив. В работата има множество химични формули и описание на технологични процеси.

Read More »

Кинезитерапия при ампутация на долен крайник

Кинезитерапия при ампутация на долен крайник – 14 страници, доклад. Причини за ампутацията и определяне нивото на ампутация, видове ампутации, чуканът като нов орган, цел на кинезитерапията, периодизация на кинезитерапията – спедоперационен, предпротезен и протезен период с определяне на задачи

Read More »