Phone: +359 899 587 868    

Конкурентоспособност в туризма – по примера на парк хотел „Москва“

Дипломна работа посветена на конкурентно изследване на туристически продукт, 80 страници, над 20 цитата от различни източници, използвана литература, таблици и графики. Всички графики, източници и цитати са структурирани според изискванията за подобен тип разработка. Предмет на изследването е управлението на

Read More »

Бизнес план за създаване на фитнес зала

Бизнес план за създаване на фитнес зала в гр. Бургас; план – 21 страници, подробно описание. Съдържа резюме, оредставяне на фирмата и бизнес идеята, маркетингов план, анализ на маркетинговия микс и на фирмената среда, формулиране на фирмените конкурентни предимства. Описва

Read More »

Бизнес план на СД – „Млечен път“

Бизнес план на СД – „Млечен път“, дипломна работа, 90 стр., защитена 2002 г. 10 коректно цитирани източника. В работата има много таблици с данни. Роля на специалната предприсъединителна програма САПАРД на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските

Read More »

Анализ на потребителите и сегментиране на пазара на цветя в Бургас за стартираща фирма

Анализ на потребителите и сегментиране на пазара на цветя в Бургас за стартираща фирма, курсова работа, 11 стр., едно приложение – анкета. Изследвани са данни за брой жители в микрорегиона на фирмата, възрастова структура, полова структура, предпочитания към рязан цвят

Read More »

Ефективното управление на проекти – условие за повишаване на конкурентоспособността

Дипломна работа, подробно развита, платена, с източници, съдържане, всичко каквото се изисква в увод и заключение, подробна, 88 страници, с таблици, графики, данни и пр., издържана. Работата е разделена на теоретична и практическа част. Теоретичната част включва: определение и роля

Read More »

Инвестиционен процес

Курсова работа ,12 страници, теоретично описание на инвестиционен процес с позоваване в литературата. Включва: Инвестиции, риск и възвращаемост – общо определение, взаимовръзки; Рискът като неделима част от инвестиционния процес; Видове инвестиции и характерни особености на всеки вид Реални инвестиции –

Read More »

Казус цени и ценообразуване

Казус, 8 страници, отговаря на 4 важни въпроса в практически аспект относно ценообразуването и ценовата политика на фирмата. Въпросите са: 1. Как трябва да интерпретираме получените резултати от анализа на критичната точка ( break – even – point analysis )? 2. Какви

Read More »

Контролинг

Доклад, 11 страници, роля и значение на контролинга във фирменото управление. В практическата част се разглежда контролинговата система на фирма – вносител. Работата има графики и три използвани източника.

Read More »

Контролинг

Казус по анализ на системата за контролинг на действаща автомобилна фирма, 8 страници, три източника. Контролингът представлява доказала своята необходимост управленска концепция, която е насочена към дългосрочна жизнеспособност и дееспособност на бизнес организацията, чрез: – оптимизиране на управлението на разходите; –

Read More »

Организационно съвършенство

Курсова работа, платена, 12 стр., 5 източника. Разботата разглежда принципите на организационното съвършенство, валидни за дистрибуторска фирма. · Обект на изследване в разработката – търговска фирма и организационната й структура; ·

Read More »

Бизнес анализ на стопанската дейност – разрез рентабилност

Курсова работа, 15 страници, цитати, източници, реален казус за анализ. Разглежда се връзката печалба – рентабилност, роля значение, форми и изчисляване на рентабилността на предприятието, странични влияния върху рентабилността и се правят изчисления за конкретна фирма. Рентабилността характеризира способността

Read More »