Phone: +359 899 587 868    

Изследване на нагласите към потребителски продукт

Изследване на нагласите към потребителски продукт е същността на проведеното тук изследване. Изследването се осъществява посредством фокусна група. Като основна цел на провеждането на настоящата фокус-група е зададено да се проучат нагласите на потребителите към един от новите

Read More »

Специалните събития – работа или удоволствие

Курсова работа – 17 страници за специалните фирмени събития, класификация, особености на фирмените събития, видове, организация, протокол и грешки. Практически анализ на конкретни случаи от практиката. 3 схеми, няколко таблици, 10 коректно цитирани източника.

Read More »

Маркетингов анализ на фирма

Маркетингов анализ на фирма – 31 страници, подробен, по конкретни, актуални данни. Анализ на фирма от автомобилния бранш и нейният сервиз. Предстасвяне, мисия, визия и цели на фирмата. Дърво на целите. Място на пазара, основни конкуренти, доставчици, клиенти и партньори.

Read More »

Официален протокол на Република България

Официален протокол на Република България, реферат, 9 страници по бизнес комуникации/бизнес етикет и подобни предмети. Справки за етикета в нормативната база. Три източника, без конкретно цитиране.

Read More »

Маркетингов анализ на фирма

Маркетингов анализ на фирма – 31 страници, подробен, по конкретни, актуални данни. Анализ на фирма от автомобилния бранш и нейният сервиз. Предстасвяне, мисия, визия и цели на фирмата. Дърво на целите. Място на пазара, основни конкуренти, доставчици, клиенти и партньори.

Read More »

Официален протокол на Република България

Официален протокол на Република България, реферат, 9 страници по бизнес комуникации/бизнес етикет и подобни предмети. Справки за етикета в нормативната база. Три източника, без конкретно цитиране.

Read More »

Кризисен PR

Кризисен PR – доклад – 15 страници, същност на понятието, анализ на примери и изводи. Същността на разработката са множеството познати примери от практиката и техният анализ и изводите от тях.

Read More »

Износ на бира във Великобритания

Износ на бира – Загорка във Великобритания, курсово задание, 67 страници – описание на фирмата, ситуацията, причини за износа, профил на страната, международни отношения, анализ на маркетинговия микс, конкурентен анализ, SWOT анализ, сегментация и позициониране, транспор и общи условия на

Read More »

Повишаване на конкурентоспособността на български туристически продукт

Повишаване на конкурентоспособност на български туристически продукт – дипломна работа, 95 страници, теоретична и практическа част, актуални данни. Коректно цитирана литература, близо 30 източника. Бележки след текста .Съдържание. Съдържа увод с поставяне на теза, цели, предмет и обект на изучаването.

Read More »

Маркетингова стратегия на фирма „Бони“ЕООД

Маркетингова стратегия на фирма „Бони“ЕООД, курсов проект, 16 стр. 3 източника. Обща характеристика на фирмата, маркетингови цели, алтернативни стратегии и избор на алтернатива. Система за управление и контрол на резултатите. Заключение.

Read More »

Управление на икономически организации в условията на конкуренция

Управление на икономически организации в условията на конкуренция – реферат, 16 стр. Същност на конкуренцията. Вътрешна и външна конкуренция на организациите.

Read More »