Phone: +359 899 587 868    

Изследване на стокови запаси

Изследване на стокови запаси на фирма „Касимин 3″ООД, задание, 9 страници, подробен математически анализ на данните на фирмата. Изследване по абсолютни и относителни показатели, изследване на средни и крайни стокови запаси. Използвани са метод на разликите, на верижните замествания,

Read More »

Външнотърговски плащания

Дипломна работа, 70 страници, теоретична част и анализ на плащанията на конкретна фирма. Увод с поставяне на цел, задача, теза и др. Теоретична част, изясняваща същността на плащането, възникването на международните плащания, движението на капитала, ролята на международните плащания и

Read More »

Анализ на банкови заеми, кредит, потребителски кредит за 1991-2001 г.

Анализ на банкови заеми, кредит, потребителски кредит за 1991-2001 г. – анализ, 51 стр., използвана литература отчети на БНБ. Анализът на банковият сектор е подробен, с графики и таблици, но е за стар период.

Read More »

Приложение на финансовите инструменти в българските условия

Приложение на финансовите инструменти в българските условия – дипломна работа, 87 страници, подробна и аналитична разработка. Увод с поставяне на цел, задачи, теза и др. Разглеждане на финансовите инструменти, видове финансови инструменти и тяхното приложение във връзка с управлението на

Read More »

Кредитни деривативи

Кредитни деривативи – курсова работа, 18 странци, няколко опростени схеми. Видове кредитни деривативи, приложението им, специфични рискове и проблеми, породени от използването им.

Read More »

Web банкиране

Web банкиране – дипломна, 63 стр. платена. Същност на този вид банкиране, възможности на Интернет, технология и инструменти, дигитално банкиране и услуги в ОББ. Система за ел. подпис и други. Над 20 източника, коректно цитирани, таблици, визуализация, графики. Разработката е

Read More »

Управление на валутния риск

Управление на валутния риск, дипломна, 56 страници. Касае понятия, като финансов инженеринг и хеджинг(хеджиране). Увод с поставяне на цели. Същност на валутния риск и основи на неговото управление; инструменти и видове инструменти. Сделки и стратегически подходи за управление на риска.

Read More »

Финансов анализ на фирма – по примера на „Лукойл Нефтохим АД“ – гр. Бургас

Финансов анализ на фирма – по примера на „Лукойл Нефтохим АД“ – гр. Бургас, дипломна работа, изключително подробна, 113 стр. Същност, обект, предмет, цели и задачи на финансовият анализ. Форми, етапи и процес. Методка и методология на финансовият анализ –

Read More »

Финансов анализ

Финансов анализ – 28 страници, 5 цитирани източника. Курсова работа, теоретична разработка. Работата предхожда разработката в сайта за финансов анализ на Нефтохим и на практика в по – голямата си част е интегрирана в теоретичната й част.

Read More »

Оценка на инвестиционен проект

Оценка на инвестиционен проект – разработено за икономика на индустрията, УНСС,вариант „Б“, подробен математически модел, 41 стр. Изчисление на почти всякакви финансови взаимоотношения, в т.ч. прогнозни баланси, IRR, WACC, обслужване на кредит, провизии за ценни книжа, амортизация, стохастично отклонение на

Read More »

Комплексният подход при управление на финансите в търговията на дребно

Комплексен подход при управление на финансите на определена фирма – методическо – практически казус, 5 страници. Съдържа същност на подхода, характеристик ии приложението му в конкретно избраната фирма. Една графика.

Read More »