Phone: +359 899 587 868    

Вземане решение за инвестиране

Вземане решение за инвестиране – практически задачи. Дадени са проекти по условие – „флора“ „фикус“ „блю скай“ и др. и един проект се добавя от автора и се анализира с останалите. Две задачи, с две различни авторски условия, всяко от

Read More »

Казус по управление на персонала

Казус по управление на персонала – 12 стр. – изработване на нов софтуерен продукт от „Майкрософт“. Изработването на потенциален нов продукт на корпорацията пречупено през фирмата на фирменото управление и най – вече управление и мотивация на персонала. Казусът е

Read More »

Анализ на външната среда на организацията

Анализ на външната среда на организацията – реферат, 19 страници, теоретическа разработка ,коректно цитирана литература, 8 източника. Анализ на макросредата и специфичната фирмена среда, конкурентен и SWOT анализ, както и насоки за оползотворяване на събраната информация. 4 таблици.

Read More »

Стратегически мениджмънт на маркетинговия комплекс на фирма в автомобилния бранш

Дипломна работа, платена, 155 страници, коректно структурирана, таблици, графики и др. Работата е изключително подробна и обхватна. Включва теоретична, методична и практическа част. Анализира стратегическия мениджмънт на маркетинговият комплекс на фирма чрез предлагане на алтернативни стратегии и избор на стратегия

Read More »

Управление на производството на фирма

Управление на производството на фирма – практическа задача, по реални данни, 12 страници. Поставен е конкретен проблем, анализиран и решен и са дадени препоръки. Казусът касае управление на производството в комплекс „полимери“ на ЛУКойл – Нефтохим Бургас АД. Описано е

Read More »

Задачи на логистичните дейности

Задачи на логистичните дейности – курсова работа, 23 стр. Описват се логистичните дейности при износ на продукт от страната. Разглежданият в случая продукт е вино. Разглеждат се общи неща по отношение на избора на продукт и дестинацията, управление на поръчкоте

Read More »

Методът на мозъчна атака и приложението му

Практическа разработка за конкретна фирма, 21 страници със съдържание и източници. Разглежда се методът и неговото приложение в практиката. Разработката поставя предмет и обект на изследването, теза, задачи и др. Дефинира се понятието управленски решения и основните видове и процесът

Read More »

Казус по управление на процес – събиране на екип за проекти

Казус по управление на процес, 10 стр. Политическа партия събира екип за писане на проекти за финансиране от еврофондовете. Казусът описва начин на сформиране на екипа, методика на работа, начин на управление, мотивация, сработване на членовете, етапи от живота на

Read More »