Phone: +359 899 587 868    

Паричният мултипликатор на България за периода 1996 – 2006

Паричният мултипликатор на България за периода 1996 – 2006, 9 страници, курсово задание по макроикономика. По данни на БНБ. Няколко графики в текста. Бележки след текста.

Read More »

Курсова задача по микроикономика

Курсова задача по микроикономика, 14 стр., с общо три включени практически задачи – изчисляване на общ, пределен приход и анализирането им, , еластичност на търсенето, оптимизация на приходите. Изчисляване на цена, променливи разходи и др. показатели. Графика на равновесието. Оценка

Read More »

Държавно регулиране на цените в енергийния бранш

Държавно регулиране на цените в енергийния бранш, курсова работа, 28 стр., над 15 източника. Държавният контрол и системата в енергтиката; механизъм на ценообразуване, обобщение.

Read More »

Релация между инвестиции, БВП и безработица в българската икономика

Релация между инвестиции, БВП и безработица в българската икономика, изследване на маропоказатели, 9 стр. Изследването е предимно графично представено, с интегрирани данни от трите приложени статистически източника.

Read More »

Разполагаем доход и спестявания за периода 1999-2007 г.

Разработката е от 9 страници, теоретично и практически развита. В теоретичната част са обяснени понятия като клонността към разходи, както и склонността към потребление и факторите, които й влияят. Дадени са определения на националният доход и личният разполагаем доход. Описана

Read More »

Доходи и потребление – регресионен и корелационен анализ

Доходи и потребление, курсова работа,платена, макроикономически и статистически анализ, 12 страници. Съдържа статистически анализ на динамични редове – корелационен и регресионен анализ на макроикономически данни за страната по данни от НСИ за периода 1990-1997 г. Работата съдържа: 1. Основни понятия.

Read More »

Дефлатор на БВП. Изчисляване на дефлатора на БВП в България за периода 1997-2007г.

Дефлатор на БВП. Изчисляване на дефлатора на БВП в България за периода 1997-2007г., курсова работа, платена. Работата е 12 страници, цитати под линия, таблици и графики, акуратна информация от официален източник. Източниците са цитирани в приложение. Описва се общ принцип

Read More »

Инфлация на база ИПЦ

Инфлацията, изчислена на база „индекс на потребителски цени“ 2000-2008 г. Курсова работа, 10 страници, теоретична и практическа част. Официални източници, актуални данни, графики. Изчислена на обща база и за предходен месец инфлация; заключения, изводи.

Read More »

Казус структура на паричен агрегат М1

Анализ на теоретичната и практическа структура на паричен агрегат М1. 10 страници, източници, таблици и графики, теоретическа и практическа част. Данните не са твърде стари и с лекота могат да бъдат актуализирани.

Read More »