Phone: +359 899 587 868    

Понятие и правна характеристика на данъците

Понятие и правна характеристика на данъците. Принципи на данъчното облагане. Сравнение с други държавни вземания.Видове данъци. Всеки данък има освен чисто икономическа и правна характеристика. От гледна точка на икономиката, данъците са основен бюджетен приход . В закона за бюджета ежегодно

Read More »

Задача по счетоводство – изготвяне на калкулационен лист

Задача по изработване на калкулационен лист на производството в „Нефтохим“ АД по предварително зададени и описани в задачата параметри; подходяща за представяне при подобно задание. 6 страници, подробно и разбираемо решение и условие.

Read More »

Проблеми при отчитане на дълготрайните материални активи(ДМА) в бюджетно предприятие

Дипломна работа, 93 страници, разгледано е конкретно бюджетно предприятие по реално представени данни, направен е анализ. Коректно цитирана литература, множество източници – 34. Предприятията в бюджетната сфера имат някои особености, отличаващи ги от други самастоятелно обособени икономически единици и преди всичко

Read More »

Дългосрочни финансови активи – същност, видове, значение и документиране

Курсова работа, платена, 10 сраници + заглавна, 3 източника. Описва ДМА като преход към ДФА. Описва се характер и особености на ДФА, начин на записване, особености във формулирането на стойността им в счетоводния баланс от себестойност и пренасян дивидент.

Read More »

Калкулиране на себестойността на продуктите на труда в баланса на търговското дружество

Курсова работа, платена, 11 стр. + заглавна, счетоводство. Съдържа увод, описание на категорията себестойност, видове себестойност, видове разходи. Описва се калкулацията, функциите й, система на калкулацията, етапи, нормативи и начини за калкулация. Описват се разходите за труд – на какви

Read More »

Лизингът – организация на счетводното отчитане и данъчното му облагане

Целта на настоящята работа е да покаже предимствата на лизинга като алтернативна форма за финнансиране на бизнеса и да докаже, че в повечето случаи сключването на договор за лизинг е по-добър вариант за набавяне на даден актив отколкото използването на

Read More »

Калкулиране на себестойността на труда

Курсова работа, платена, 11 страници, методика на калкулиране на себестойността на продуктите на труда в търговското дружество. Работата е методически насочена, подкрепена с пример и изяснени всички основни понятия, 3 източника цитирана литература.

Read More »

Същност и роля на Националната агенция по приходите

Дипломна работа, платена, 80 страници, таблици и графики, цитати под линия. Дипломната работа разглежда развитието и промените в структурата и ролята на НАП, както и статистическите резултати, (актуални в периода до 2011 г.). Един от най – наболелите проблеми

Read More »