Етикет в сферата на писмата

Етикет в бизнес кореспонденцията, 10 страници, реферат. История на етикета, основи, видове, Норми и регламент на етикета. Грешки. Общо 7 използвани източника.