Задачи на логистичните дейности

Задачи на логистичните дейности – курсова работа, 23 стр. Описват се логистичните дейности при износ на продукт от страната. Разглежданият в случая продукт е вино. Разглеждат се общи неща по отношение на избора на продукт и дестинацията, управление на поръчкоте – начин и форма на приемането им, обработка и анализ на поръчките като източник на информация, предаването им. Разглежда се управлението на запасите, размерът им, размер на гаранционният запас, момент на попълване на складовите наличности, прогноза за търсенето като определящ фактор за съхраняваните позиции.
Разгледано е складирането като процес на избор дали да се наеме, закупи или построи складово помещение, избор на брой складове, позициониране и капацитет на всеки от тях, самостоятелно ли ще се експлоатира склада ии от външна фирма, оборудване на складовите помещения, методи на складиране, конфигурация на складовата рампа, експедиция на транспортните средства и оранизация на транспортния процес по време, организация и оптимизиране използването на складов персонал. Изследван е транспорта, а именно избор на вид и капацитет на транспортните средствам начин на придобиване, експлоатацията им самостоятелно или от външна фирма, както и организацията на транспортния процес. Като последен етап е разгледано опаковането на продукцията – неговата приложимост и практичност, логистични функции на опаковката и възможността й за образуване на логистични единици.