Стратегически мениджмънт на маркетинговия комплекс на фирма в автомобилния бранш

Дипломна работа, платена, 155 страници, коректно структурирана, таблици, графики и др.
Работата е изключително подробна и обхватна.
Включва теоретична, методична и практическа част. Анализира стратегическия мениджмънт на маркетинговият комплекс на фирма чрез предлагане на алтернативни стратегии и избор на стратегия .
В теоретичната част са описани основните характеристики на стратегическия мениджмънт, исторически преглед на феномена, модели на процеса на управление и бизнес стратегии. Разгледани са видовете стратегии според жизнен цикъл на продукцията – стратегия на растеж, стратегия на стабилност и преживяване на трудностите, високоефективна стратегия, оздравителни стратегии, дезинвестиране и ликвидационни стратегии.
Разгледани са и стратегии спрямо конкуренцията.
Във втората – методическа част – са разгледани някои от инструментите за анализ на стратегиите и избор на стратегия за работа.
Третата, практическа част, разглежда конкретна фирма, нейната среда и стратегия за действие. Описани са причини за избора на фирма, общото фирмено състояние, миси на фирмата ,визия за бъдещето, цели и задачи на фрмата, маркетинговата й стратегия и ресурсите, с които разполага за осъществяването й.
Подробно е разгледана външната среда на фирмата на микроравнище по модела на Майкъл Портр за 5-те сили на пазара; дадени са характеристики и на макросредата в региона.
Фирмата и конкурентите й са позиционирани в матрици по образец на Матрицата на Бостънската Консултантска Група и матрицата на Дженеръл Електрикс/Маккинзи.
На фирмата е направен анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи(SWOT анализ).
Разгледани са три възможни сценария за развитие на фирмената среда: оптимистичен, реалистичен и песимистичен, като на всек ие присвоена някаква оценка.
Разгледани са няколко алтернативни стратегии за фирмата; по статистически модел на дисперсия е оценен всеки от тях в различните сценарии, избрана е стратегия и е направено заключение на база на анализа.