Анализ на външната среда на организацията

Анализ на външната среда на организацията – реферат, 19 страници, теоретическа разработка ,коректно цитирана литература, 8 източника. Анализ на макросредата и специфичната фирмена среда, конкурентен и SWOT анализ, както и насоки за оползотворяване на събраната информация. 4 таблици.