IT сигурност – управленски измерения

Дипломна работа, платена, 81 стр + заглавна, 12 таблици и графики, коректно цитирана изпозвана литература.
Дипломната работа описва особеностите на IT сектора и спецификите на сигурността, специфичните изисквания на разглежданата фирма и особеностите в нейното управление. Накратко разглежданата фирма е търговска, извършва и услуги и има нужда от широк спектър софтуерни приложения, обвързани в единна система и комбинирани със контрол върху сигурността. Работата планира необхдимата сигурност и начинът, по който следва да я осъществява под формата на задание за изпълнение от IT фирма.
Работата има следната структура:
Съдържание. 2
Увод. 3
Теоретична постановка на проблема. 9
Същност на IT сигурността. 9
Информационни носители и информационни потоци. 13
Мрежи и работни станции. 15
Същност на IT сигурността. 20
основни понятия и характеристики. 20
роля, ефекти, силни и слаби страни. 21
приложимост, използвани практики. 24
Методи на сигурността на информационните технологии. 29
прилагани методики. 29
Модели на сигурността. 39
Практическо изследване. 51
Представяне на фирмата. 51
Описание на дейността, мрежата и информационната обезпеченост. 53
Поставяне на цели в сигурността. 64
Решения на целите. 69
Обобщение. 76
Заключение. 79