Националните и частните интереси на транснационалните компании като обект на международна сигурност

Дипломна работа, 97 страници, подробна, аналитична, коректно цитирана литература, бележки след текста. Разглежда проблемите на международната сигурност в контекста на конфликт между частните и обществените интереси, между националния интерес и транснационалния капитал.

Работата има съдържание и използвана литература, над 20 източника.
Богата е на таблици, графики и друг такъв материал.
В увода са разгледани общи неща по проблематиката, поставени са цели, теза и др.
Сигурността е разгледана по същност и видове. Разгледани са националната сигурност като основа на сигурността и международна сигурност като функция на националната. Споменати са основните предпоставки за възникването на сигурността, функциониращите цели и норми. Разгледани са основните субекти(или актьори на сигурността), както и равнищата, на които тя се осъществява.
Във втората част са дадени основни характеристики на транснационалните компании (ТНК) като субекти на международната политическа и икономическа сцена, същността им и предпоставките за тяхното възникване. Разгледани са транснационалните компании като евентуална заплаха за стабилността и субекти, концентриращи властови ресурс и оттам конкуренти на националната и международната сигурност.
Третата част е посветена на интересите в отбраната и по специално на видовете интереси в сферата на сигурността, националният интерес като приоритет и източник на сигурността, партикуларни интереси в отбраната. Разгледана е приоритетността на интересите от гледна точка на националният интерес като базисен за всяка страна.
В четвъртата част е разгледано място на интересите на транснационалните компании в сигурността в съвременния свят.
Като примери са разгледани частните военни компании, трансанционалните компании и техните интереси в международната сигурност.
Разгледани са опитите за международно регулиране на транснационалните компании, и от друга страна, регулирането на интересите на транснационалните компании на национално равнище. Дадена е примерна методика за приоритетно степенуване на различните интереси в отбраната.
В заключение е дадено обобщение, оценка за изпълнение на целите и задачите и др.