Професионална етика

Теоретически обзор, цитирани източници и основни понятия.
Практическото изследване се концентрира върху педагогическата професионална етика.