Анализ на обучението на персонала в рекламна агенция

Анализ на обучението на персонала в рекламна агенция „Инфо Сити“, дипломна работа, 72 стр., 6 коректно цитирани източника. В методическата част са изследвани всички важни въпроси по отношение на обучението на персонала. Изследват се основните характеристики на обучаваните, структурира се учебният материал, избират се методи на обучение и подходящи обучаващи, осигурявт се необходимите ресурси за провеждане на обучението.
В практическата част е изработен подробен план за обучение на персонала на рекламната агенция. Обучението касае уменията на персонала да изработват реклама, използвайки въздействието на цветовете.
Работата има увод с цели и задачи, заключение, таблици и графики.