Мотивация на персонала

Мотивация на персонала – на примера на фирма Трол – пицария. 73 страници, 30 цитирани източника.
Работата е подробна и всъщост е и по – голяма на стандартен шрифт(написана е на Тахома 13 – малко по – малък от стандартния размер).
Теоретичната част разглежда постановката на проблема за мотивацията. Интегрирани са теориите на Маслоу, Херцбърг, Алдерфър и други. Разгледани са теорията на очакването и справедливостта, индивидуалните и корпоративните ценности.
В практическата част е направен обзор на пицарии „Трол“, анализирана е системата за мотивация там; в т.ч. системата за формиране на РЗ, допълнителни възнаграждения и бонуси, социалното подпомагане, развитието в йерархията и квалификационните степени. Дадени са препоръките за оптимизиране на тази система.
Работата съдържа таблици и графики.