Дефлатор на БВП. Изчисляване на дефлатора на БВП в България за периода 1997-2007г.

Дефлатор на БВП. Изчисляване на дефлатора на БВП в България за периода 1997-2007г., курсова работа, платена.
Работата е 12 страници, цитати под линия, таблици и графики, акуратна информация от официален източник. Източниците са цитирани в приложение.
Описва се общ принцип на начисление на дефлатора и какво представлява той, методи на изчислението. Привеждат се статистически данни за дефлатора за разглежданият период, които се анализират. Разглежда се дефлатора и темпа му на изменение и се съпоставя на изменението в БВП за периода.
Работата завършва с общи и частни изводи от направеният анализ.