Доходи и потребление – регресионен и корелационен анализ

Доходи и потребление, курсова работа,платена, макроикономически и статистически анализ, 12 страници.
Съдържа статистически анализ на динамични редове – корелационен и регресионен анализ на макроикономически данни за страната по данни от НСИ за периода 1990-1997 г.
Работата съдържа:
1. Основни понятия.
2. Статистически данни.
3, Методика на извличане на статистическите данни и получаване на извадката.
4. Регресионен анализ- теоретичен аспект и практическо приложение върху данните.
5. Корелационен анализ- теоретичен аспект и практическо приложение върху данните.
6. Изводи и заключения от двата анализа
Работата съдържа и три литературни източника.