Разполагаем доход и спестявания за периода 1999-2007 г.

Разработката е от 9 страници, теоретично и практически развита.
В теоретичната част са обяснени понятия като клонността към разходи, както и склонността към потребление и факторите, които й влияят.
Дадени са определения на националният доход и личният разполагаем доход.
Описана е склонността към спестяване и мотивите за нея.
В общи линии са представени Кейнсианската теория за абсолютен доход, теорията на М. Фридмън ьс перманентният доход и взаимовръзката между доходи и спестявания.
В практическата част има данни за доходите и спестяванията от официални източници, нанесени таблично и графично и анализирани.
В работата са коректно цитирани и използвани 3 източника.