Лизингът – организация на счетводното отчитане и данъчното му облагане

Целта на настоящята работа е да покаже предимствата на лизинга като алтернативна форма за финнансиране на бизнеса и да докаже, че в повечето случаи сключването на договор за лизинг е по-добър вариант за набавяне на даден актив отколкото използването на кредит за същото.
За да бъде постигнато това е необходимо, да бъдат решени няколко задачи:
1. Да се разкрие икономическата същност и значение на лизинга.
2. Да се направи съпоставка между лизинга и някои от останалите форми на финансиране (кредитиране, покупка на изплащане)
3. Да се посочат недостатъците на лизинга с цел да се покаже, че и при наличието на такива това е един добър начин за финансиране.
4. Да се разгледа счетоводното отчитане и данъчното третиране на лизингов договор.
5. Да се посочи до какви резултати се стига след сключване на лизинговия договор.
Работата има ясно обособена теоретична и пркатическа част.

В заключението се дават и препоръки към конкретната фирма за подобряване на системата на отчитане.

Съдържание:

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

Икономическа и правна трактовка на лизинта

1. Икономическа същност на лизинга

2. Видове лизинг

3. Етапи на лизинговата операция

4. Договор за лизинг

ГЛАВА ВТОРА

Счетоводно отчитане на лизинговата дейнос

1. Счетоводно отчитоне на финансовия лизинг

2. Счетоводно отчитане на оперативния лизинг

3. Счетоводно отчитане на обратен лизинг

ГЛАВА ТРЕТА

Данъчно третиране на лизинга

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Отчитане на лизингов договор в конкретна фирма

1. Предмет на дейност на едноличния търговец

2. Условия за сключване на лизинговия договор

3. Оценка за влиянието на използвания лизинг

върху финансовото състояние на фирмата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ