Калкулиране на себестойността на продуктите на труда в баланса на търговското дружество

Курсова работа, платена, 11 стр. + заглавна, счетоводство.
Съдържа увод, описание на категорията себестойност, видове себестойност, видове разходи. Описва се калкулацията, функциите й, система на калкулацията, етапи, нормативи и начини за калкулация.
Описват се разходите за труд – на какви основания се извършват, какви видове са. Описано е и какво се включва в калкулацията на себестойността като компоненти.
Описвт се сметките по които се отчита себестойността на труда, в кои случаи се кредитират и дебитират.
Описана е логиката на плановия процес и как се калкулират разходите в него.
Работата е цитирала 3 източника.