Проблеми при отчитане на дълготрайните материални активи(ДМА) в бюджетно предприятие

Дипломна работа, 93 страници, разгледано е конкретно бюджетно предприятие по реално представени данни, направен е анализ. Коректно цитирана литература, множество източници – 34.

Предприятията в бюджетната сфера имат някои особености, отличаващи ги от други самастоятелно обособени икономически единици и преди всичко стопански предприятия. От счетоводна гледна точка тези особености са:
1. Бюджетните предприятия се отнасят към извънпроизводствената сфера. Те не създават, а потребяват национален доход.
2. Бюджетните предприятия са в силна финансова зависимост от външни източници на средства за дейността си.
3. В сравнение с небюджетните предприятия отчетността в бюджетните предприятия е поставена в значително по-строг режим на контрол, защото те използват държавни средства.
4. За бюджетните предприятия действат самостоятелни нормативни актове и документи за счетоводна дейност. Съгласно Закона за счетоводството бюджетните предприятия прилагат отделен сметкоплан, който е задължителен за всички бюджетни предприятия.
5. Съгласно Закона за счетоводството бюджетните предприятия задължително прилагат двустранно счетоводство.
Съгласно целите на дипломната разработка е направен анализ на счетоводната система на избраното бюджетно предприятие, с помощта на теоретични модели и примери е изяснена същността на политиката на предприятието в тази насока и са изведени изводи.
Обектът на изследване – въпросното счетоводно предприятие е подробно анализиран на базата на наличната счетоводна информация; изяснени са основните тенденции, както и спецификата в неговото счетоводство.
Предметът на изучаване, отчитането на дълготрайните материални активи в счетоводството на бюджетното предприятие също е изяснен подробно, посредством теоретични модели, цитати и примери в първата част на разработката; познанието, до което се стига чрез тази теоретизация е употребено в изпълнението на заданието в практическата част на дипломната работа.
Целта на разработката, да се разкрие схемата на счетводство на бюджетното предприятие и да се проведе практическо проучване на отчетността на ДМА в конкретно предприятие въз основа на актуални данни, е изпълнена. В първата част е формулиран модела на счетоводство на бюджетното предприятие, данните за разработката са представени в приложение в края и; може да се каже, че работата цели единство между теоретическите счетоводни познания и практическото им приложение.
Доколкото настоящата дипломна работа има по – скоро аналитичен отколкото изследователски характер, не можем да твърдим че тя е поставила или защитила някаква научна теза. В случая не би било правилно да си изградим предварително някаква представа за процесите и на база на нея да се опитваме да заключаваме и провеждаме анализа. По – скоро по време на проучването възникват някои въпроси и особености, които се отбелязват за конкретното предприятие