Отношение на българина към политиците и политическия живот – социологическо проучване

Курсова работа, платена, 16 стр., 3 източника и съдържание.
Изработена две части.
Първата част описва политиката и особеностите на политическия живот. Тя е по -теоретична.
Втората част гради методиката на социологическото изследване, цел, задачи и насоки на изследването, хипотези и анкетен лист на проведена анкета, чиито резутати са изведени, хипотезите са доказани и получените съотношения анализирани в разработката. Въз основа на тях е направено заключение с обобщение и изводи.