Подход и методология при съставяне бюджета на Националния осигурителен институт, алтернативност при начините на бюджетиране и приложение на системата “Планиране – програмиране – бюджетиране” в НОИ

Подход и методология при съставяне бюджета на Националния осигурителен институт, алтернативност при начините на бюджетиране и приложение на системата “Планиране – програмиране – бюджетиране” в НОИ, дипломна работа(магистърска теза), 79 стр. над 30 източника, обхваща системата за планиране на НОИ 2002 – 2006 г. Съдържа увод с поставяне на теззата. Същност на планирането и прогнозирането. Установена е връзката на прогнозирането и планирането с моделирането. Посочено е мястото на бюджетното планиране като функция в управлението. Същност на системата “Планиране – програмиране – бюджетиране”. Разгледани са отделните етапи. Разгледана е ролята на планирането, програмирането и бюджтирането върху ефективността на управлението.
Във втората част на разработката е описана същността на системата на НОИ, общо описание и функции, както и алтернативни подходи при планирането и програмирането на бюджета, етапи и принципи на планиране. Изяснени са сложните и спорните моменти при съставянето на бюджета.
В последната, практико – аналитична част са разгледани подход и методология при съставяне бюджета на Националния осигурителен институт, алтеранативност при начините на бюджетиране и приложение на системата “Планиране – програмиране – бюджетиране” в НОИ. Направен е анализ на бюджетния процес, бюджетното планиране и прогнозиране. Разгледани са етапите и принципите на планиране. Показано е мястото на стратегическото планиране в осигурителната система и ориентацията му към програмно бюджетиране. Дадено е алтернативно предложение за организиране и осъществяване на бюджетната политика в осигурителната система на база системата “Планиране – програмиране – бюджетиране “.
На база на разработката са дадени заключения.
Работата има две птиложения и множество таблици и схеми/графики.