Казус по застраховане

Казус по застраховане – 4 стр. задача с условие и решение. Съдържа изчисляване на застрахователна премия на малък бизнес – сграда, имущество, оборудване, пари в каса и професионална отговорност. Решението е дадено в табличен вид.