Насоки за използване на етичния модел „Главно Е“ в конфликт на интереси

Курсова работа, платена, структурирана по план – задание, с големина 12 страници. Може да послужи като помощно средство на студенти от НБУ.
Казусът е симулативен, напълно решен в шест стъпки:

Идентифицирайте фактите, имащи връзка със случая…
Идентифицирайте принципите на Етиката в държавната администрация, имащи връзка със ситуацията…
Идентифицирайте други приложими етични стандарти…
Вземете решение какво е важно…
Преосмислете другите останали нерешени конфликти…
Тествайте правилността на преценката си в по-широка среда…