Природен комплекс на град Бургас – елементи и роля при регионалното планиране

Природен комплекс на град Бургас – елементи и роля при регионалното планиране – реферат, 41 стр. Разглежда подробно всичк иелементи на природногеографския комплекс – от местоположение и граници до релеф, климат, води, почви, растителност и животни и полезни изкопаеми. Финалът на разработката е посветен на мястото на тези дадености в процеса на регионалното планиране.