Контролинг

Казус по анализ на системата за контролинг на действаща автомобилна фирма, 8 страници, три източника.
Контролингът представлява доказала своята необходимост управленска концепция, която е насочена към дългосрочна жизнеспособност и дееспособност на бизнес организацията, чрез:

– оптимизиране на управлението на разходите;
– оптимизиране на присъщите резултат;
– формиране на центрове за печалба и центрове на разходи;
– изготвяне на система за гъвкаво ценообразуване.
Контролерите организират и съпътстват процеса на управление при определянето на цели, планирането и контролинга, и по този начин носят отговорност заедно с управленския екип за достигането на поставените цели.

Контролерите се грижат за прозрачност на стратегията, икономическите резултати, финансите и процесите и по този начин допринасят за по-добра икономическа ефективност.

Контролерите координират вторичните цели и планове и организират система за отчитане, ориентирана към бъдещето и обхващаща предприятието като цяло.

Контролерите моделират и организират управленския процес на определяне на цели, планиране и контролинг така, че всеки отговорен за вземането на решения да може да действа в съответствие с поставените цели.

Контролерите осигуряват необходимите за мениджмънта данни и информация.
Контролерите разработват и поддържат контролинг-системи.