Инвестиционен процес

Курсова работа ,12 страници, теоретично описание на инвестиционен процес с позоваване в литературата.
Включва: Инвестиции, риск и възвращаемост – общо определение, взаимовръзки;
Рискът като неделима част от инвестиционния процес;
Видове инвестиции и характерни особености на всеки вид
Реални инвестиции – същност, определение, особености;
Нематераилни инвестиции – особености и видове;
Финансови инвестиции
Инвеститори и инвестиционен процес – класификация и основни характеристики
Видове инвеститори по отношениеот към печалбата и риска.
Отношение на инвеститора към инвестиционния процес и риска.

Заключение.

Работата е с актуална литература.