Ефективното управление на проекти – условие за повишаване на конкурентоспособността

Дипломна работа, подробно развита, платена, с източници, съдържане, всичко каквото се изисква в увод и заключение, подробна, 88 страници, с таблици, графики, данни и пр., издържана.
Работата е разделена на теоретична и практическа част.
Теоретичната част включва:
определение и роля на бизнес проектите, технология на управлението им, видове проекти, етапи на управлението и планирането, същност и роля на конкурентоспособността, видове конкурентни предимства и конкурентното предимство като цел и стратегия на стопанската организация. Обозначена е ролята на проектите каот повишаващи конкурентните предимства инструменти и е дадена примерна система за оценка и избор на проект или метод на действие от гледна точка на конкурентните предимства.
В практическата част е разгледана конкретна фирма, даден е неин бизнес проект, изградени са критерии и система за оценка и е дадена такава оценка.
Работата съдържа изводи и препоръки.