Бизнес план за създаване на фитнес зала

Бизнес план за създаване на фитнес зала в гр. Бургас; план – 21 страници, подробно описание. Съдържа резюме, оредставяне на фирмата и бизнес идеята, маркетингов план, анализ на маркетинговия микс и на фирмената среда, формулиране на фирмените конкурентни предимства. Описва се производствената дейност(площи, машини, оборудване), необходимият човешки ресурс. Определят се ресурсите за финансиране. Прави се финансов анализ на проекта на база прогнозен баланс и план за паричните потоци(които се дисконтират). Анализират се и други, не чисто финансови показатели.