Изследване на нагласите към потребителски продукт

Изследване на нагласите към потребителски продукт е същността на проведеното тук изследване. Изследването се осъществява посредством фокусна група. Като основна цел на провеждането на настоящата фокус-група е зададено да се проучат нагласите на потребителите към един от новите продукти на световно известната марка NIVEA . Стремежът е да се установи как е позициониран продуктът, а и марката.  Търсим мястото им на пазара и в съзнанието на потребителите. Да се получи яснота по въпроса какво е познавателното ниво на участниците по отношение на марката NIVEA. Търси се в каква степен те са запознати с марката и с продуктите, които тя предлага, включително и с новите разновидности от тази продуктова категория. Ще установим как потребителите определят качеството на продуктите на NIVEA спрямо ценовия им диапазон.

Ще проучим уместна ли е сегашната му опаковка и в каква насока можем да вървим по нейното усъвършенстване. Ще се изследва и харесват ли потребителите дадения продукт и нуждае ли се той от подобрения.

Събраната информация би могла да послужи за основа при разработването в бъдещ план на известни подобрения на самия продукт, както по отношение на неговите основни качества, така и във връзка с предлагането му на пазара – рекламна кампания, разработване на подобрена формула, доусъвършенстване на самата опаковка на продукта като основно средство за комуникация с потребителя. Друга цел на провеждането на фокус – групата е също така да провери дали има формирана потребителска вярност и/или лоялност към марката, и в каква степен това може да повлияе ръста на продажби и налагането на продукта.

Извод:

В процеса на дискусията стана ясно, че нагласата към марката NIVEA е положителна и практически всички участници употребяват нейните продукти. Също така участниците показаха, че марката е много добре разпространена в търговската мрежа и продуктовата й гама е леснодостъпна. Две от изследваните участнички имат формирана потребителска вярност към марката.

Курсовата работа е от 15 страници, с цитирана литература. Съдържа изображения.