Корупцията в България

Корупцията е симптом на фундаментални икономически, политически, социални и институционални реалности. Благоприятни условия за широкото разпространение на корупционни практики съществуват в развиващите се страни и страните в преход.

Често срещана е в държавите в преход към пазарно стопанство. В тези държави значителна по размер и стойност държавна собственост съществува в условията на свободно пазарно стопанство и този етап от либерализацията им се свързва с периода на първоначално натрупване на капитали. Но поради неразвитостта на пазарните механизми, бедността и продължителната криза в производството, основен източник на натрупване на финансови ресурси се оказва държавната собственост. Този процес не би могъл да се реализира без негласната подкрепа на управляващата класа, срещу съответното адекватно възнаграждение.

За работата

Курсовата работа е 8 страници, шрифт ТНР 14, на цена от 5 лв.