Конкурентоспособност в туризма – по примера на парк хотел „Москва“

Дипломна работа посветена на конкурентно изследване на туристически продукт, 80 страници, над 20 цитата от различни източници, използвана литература, таблици и графики. Всички графики, източници и цитати са структурирани според изискванията за подобен тип разработка.

Предмет на изследването е управлението на конкурентоспособносста в туризма в хотел, възможността за повишаване на резултатите и по – специално изучаването по гореуказания начин на продукта на конкретно избрана българска туристическа организация.

Тезата на дипломната работа е, че пред туризма и туристическия продукт се отварят нови възможности, заедно със заплахите от кризата. Туристическият продукт, и особено този на разглежданата българска стопанска организация не винаги отговарят на конюнктурата и изискванията на пазара и следва да се следи активно пазара и да се подобряват качествата му. На практика конкурентоспособността му е слаба.

Работата е следвала стандартен план на излседване с теоретическа, методическа и изследователска част, следвана от изводи и заключение. Базирана е на отчети на фирмата.

Структура на разработката:

СЪДЪРЖАНИЕ. 1

Увод. 3

Глава Първа. 5

Теоретичен обзор на понятията. 5

Същност и характеристика на туризма. 5

Възникване на туризма. 12

Съвременни тенденции в развитието на туризма. 15

Хотелиерството в България  – същност и история. 21

Материално – техническа база на хотелиерството. 24

Хотелите. 27

Ресторантите. 29

Понятие за стопанско управление. 30

Структура, органи и принципи на управление във хотелиерството. 37

Глава Втора. 41

Мениджмънт на хотела и човешките ресурси. 41

Представяне на хотела. 41

Допълнителни услуги в хотела. 42

Управление на човешките ресурси във фирмата. 47

Набиране, оценка и заплащане във фирмата. 48

Обучение във фирмата. 49

Управление на мотивацията и социално битовата сфера. 50

Обобщение и насоки за оптимизация на управлението във фирмата. 52

Глава Трета. 55

Анализ на пазарната политика на фирмата. 55

SWOT Анализ. 55

Състояние на маркетинга и пазара. 57

Резултати. 59

Общо състояние на пазара. 61

Насоки за излизане от кризата. 62

Заключение. 74

Използвана литература. 77