Повишаване на конкурентоспособността на български туристически продукт

Повишаване на конкурентоспособност на български туристически продукт – дипломна работа, 95 страници, теоретична и практическа част, актуални данни. Коректно цитирана литература, близо 30 източника. Бележки след текста .Съдържание.
Съдържа увод с поставяне на теза, цели, предмет и обект на изучаването. Теоретична част, запознаваща с понятието туризъм от няколко аспекта в литературата, минало, настояще и бъдеще на българския туризъм. Понятие за конкурентоспособност, начини за постигането й и системи за оценка.
В практическата част са приложени разгледаните методики в анализа на конкретен български туристически продукт – този на Хотел Чиплаков.
Направени са изводи и предложения в следствие на анализа.
Приложени са ред таблици и графики в текста.