Phone: +359 899 587 868    

Мениджмънт на социална и педагогическа организация

Дипломна работа, платена, изследване на законодателно и практическо равнище, 83 страници. В парктически аспект се разфглежда детска педагогическа стая и нормативната й база. Темата на настоящата разработка е избрана поради актуалността си, както и поради факта, че детската престъпност ни

Read More »

Детска градина и семейство

Дипломна работа, платена, 76 страници, теоретична и практическа част, цитати, източници. След запознаването с проблема идва изясняване на ролята на детската градина и семейството и възможното търсене на методически връзки между тях. В последствие се акцентира върху определено учебно заведение,

Read More »

Ролята на обудсмана в демократичните общества eвропейски и български контекст

Разглежда се роля, правомощия и разлики между институцията на омбудсмана в различни държави, включително и България. Работата включва историческа ретроспекция, развитие на идеята за омбудсмана в различни общества, конституиране, правомощия и статус в различните държави, история и роля на българския

Read More »

Индекс на Джини и крива на Лоренц в България

Дипломна работа, платена, 81 страници, изследване на коефициените на разпределение на доходите у нас. Хоризонт на излседването: До 2010 г. Разработката се концентрира върху конкретен индекс за измерване на неравенството, популярен като индекс на Джини и производната му графика –

Read More »