Phone: +359 899 587 868    

Рекламата в Интернет

Рекламата в Интернет – курсова работа, 15 стр. Същност и схеми. Описание на основни принципи. Приложение към курсовата: понятия, статистика за интернет рекламата, списък с клиентите на dir.bg и др.

Read More »

Банков комуникационен микс по примера на Булбанк АД

Банков комуникационен микс по примера на Булбанк АД, дипломна работа, 88 стр. над 20 източника, по данни на банката от вътрешен анализ, през 2006 година. Това са най – актуалните и подробни данни за банката; по – новите са фрагментни. Данните

Read More »

Банков комуникационен микс

Банков комуникационен микс, курсова, 34 стр., теоретична, с широко използвана литература, 6 източника, коректно цитирани; подробен обзор на този микс, на нововъведенията в него и на реалността му в нашите условия.  

Read More »

Комуникационният микс в международния маркетинг

Комуникационният микс в международния маркетинг – курсова, теоретична постановка, 45 стр. 5 източника. Представена във всички елементи на маркетинговия микс – реклама, PR, дистрибуция и промоция микс, в т.ч. стимулиране на продажбите, лични продажби и други.

Read More »

Казус по маркетинг за НБУ – изследване на маркетинг на счетоводна къща

Казус по маркетинг за НБУ – изследване на маркетинг на счетоводна къща „Счетобаланс“ 13 стр. маркетингов анализ; разглежда се фирма, организация, управление, персонал, продукт и клиентела, конкуренти, маркетингов микс, място на фирмата на пазара, SWOT анализ.

Read More »

Износ на конкурентен продукт

Подробен маркетингов и финансов план за износ на Асеновградски Мавруд. Профил на фирмата, на страната вносител, на международните отношения, сегментация на пазара по няколко признака, йарактеристика на продукта. Анализ на пазарните сили – конкуренция, конкурентен и продуктов SWOT анализ, среда,

Read More »

Задачи с условия и решение по стратегически маркетинг

Задачи с условия и решение по стратегически маркетинг, математически модели, 11 стр. Изчисляване на изменение на търсенето; изчисляване на ценова еластичност, изчисляване на мярка за относителната власт на пазара и коефициент на мажоритация. Изичсляване на единините издръжки на три фирми

Read More »

Маркетинг на хотелиерска фирма

Курсова работа, 12 страници. Разгледан е маркетинговият комплекс на конкретна фирма от хотелският бранш. Фирмата е хотел „Чиплаков“ в град Бургас. Разгледани са особености на предлаганите продукти и услуги, сегментиране на основните клиенти, адекватност на предлаганите услуги за целевият сегмент,

Read More »

Стимулиране на продажбите

Дипломна работа, платена, 65 страници, коректно структурирана, с увод и заключение, цели  и задачи, съдържание и пр. дипломна работа с маркетингова насоченост, Работата има три глави, теоретическа, методическа и практическа. В първата глава се разглеждат: Същност и роля на маркетинговите въздействия в

Read More »

Управление на качеството на българският морски туристически продукт

Дипломна работа, платена, 81 стр, използвана литература. По примера на хотел. Работата има теоретична и практическа част. В теоретичната част се раззкрива управлението на качеството, тоталното качество, методи, подходи и етапи на управлението, терминология – качество и равнище на качеството,

Read More »