Понятие и правна характеристика на данъците

Понятие и правна характеристика на данъците. Принципи на данъчното облагане. Сравнение с други държавни вземания.Видове данъци.

Всеки данък има освен чисто икономическа и правна характеристика. От гледна точка на икономиката, данъците са основен бюджетен приход . В закона за бюджета ежегодно залягат очакваните приходи от данъци.  Изготвянето на проектобюджета се прави най-вече въз основа на данъците като планируеми(макар че с промените на данъчните ставки нерядко се получават и отклонения) редовни бюджетни приходи, чрез които става разпределението на националния доход от производствената към непроизводствената сфера. Данъците покриват някои обществени услуги, като сигурността и отбраната например и редица други задължения на държавния апарат. Разпределението им се извършва именно чрез закона за  бюджета.

В настоящата разработка търсим преди всичко правната стойност на понятието. От юридическа гледна точка данъкът е публично субективно право на държавата да получи определена парична сума, изчислима по определен метод и ставка.

Работата е от десет страници, с цитирана литература